IoT Security

Các bài viết nghiên cứu ứng dụng IoT vào đánh giá bảo mật hạ tầng mạng,  thực hiện kiểm tra an toàn các thiết bị IoT được sử dụng trong prototype và môi trường production. Việc đánh giá thực hiện dựa trên ba nhóm chính: thiết bị phần cứng, phần mềm/ ứng dụng IoT, mạng truyền dẫn dữ liệu.

Phần cứng IoT
Nghiên cứu các đặc tính của mạch phát triển IoT giai đoạn prototype và production
Ứng dụng IoT
Bao gồm firmware tích hợp tại thiết bị cuối, phần mềm quản lý thiết bị và hệ thống ứng quản lý tại máy chủ, điện toán đám mây
Truyền tải dữ liệu
Các loại giao thức truyền tải dữ liệu giữa các điểm kết nối có thể bị rò rĩ nếu không được thiết lập đúng yêu cầu