Sử dụng phần mềm SatGen tạo dữ liệu tọa độ định dạng NMEA.