Software Defined Radio (SDR)

Dự án nghiên cứu bảo mật sóng vô tuyến sử dụng nền tảng Software Defined Radio (SDR). Được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thực tế trong khoảng 10 năm trở lại đây, nền tảng xử lý tín hiệu sóng vô tuyến sử dụng phần mềm (SDR) cung cấp cho các nhà nghiên cứu … Read More