Trong bài viết trước đây Tìm hiểu GSM sử dụng SDR giá thành thấp – Phần 1 tôi đã hướng dẫn cài đặt Gr-GSM Livemon bằng cách sử dụng lệnh PyBOMBS. Tuy nhiên trên phiên bản hệ điều hành Ubuntu 18.04+ người dùng sẽ gặp vấn đề không thể hoạt động do vấn đề về phiên bản thư viện PyQT.

Lỗi xuất hiện trên Ubuntu 18 khi cài đặt grgsm_livemon

Để cập nhật tài liệu cài đặt GRGSM trong nghiên cứu GSM sử dụng SDR trên Ubuntu 18.04+, người dùng có thể làm theo hướng dẫn sau để tiết kiệm thời gian.

Cài đặt GRGSM sử dụng lệnh apt:

# sudo apt-get install gr-gsm

Biên dịch lại grgsm_livemon bằng lệnh sau:

# wget http://git.osmocom.org/gr-gsm/plain/apps/grgsm_livemon.grc
# grcc -d . grgsm_livemon.grc
# mv grgsm_livemon.py grgsm_livemon
# ./grgsm_livemon

Bạn có thể thay thế tập tin vừa biên dịch vào /usr/bin/grgsm_livemon

# sudo mv /usr/bin/grgsm_livemon /usr/bin/grgsm_livemon.old
# sudo cp grgsm_livemon /usr/bin/grgsm_livemon
# sudo chmod o+x /usr/bin/grgsm_livemon

Ngoài ra trên Ubuntu 18.04+ đã hỗ trợ tốt hơn quá trình cài đặt các công cụ như GNU Radio hoặc các thư viện thông qua apt-install như:

# sudo apt install gnuradio (cài đặt GNU Radio)
# sudo apt install rtl-sdr (cài đặt RTL-SDR)
# sudo apt install hackrf (cài đặt HackRF)