sdrx_rev1v06.1

Phần cứng SDRx thiết kế từ Outernet tích hợp SDR và LNA trên cùng thiết bị.