Thông tin nhà mạng được định danh qua thông số Local Area Identification (LAI), MCC, MNC và LAC