Biên dịch mã nguồn gpssim sử dụng MS Visual Studio 2017