Thông tin lịch trình di chuyển được đồ thị hóa thành các tọa độ địa lý.