Thông qua kênh Youtube SignalsEverywhere, Corrosive có video với tiêu đề “Software Defined Radio Introduction | What SDR To Buy? | Choose the Right one For You”. Với nội dung nhằm giới thiệu các dòng SDR giá thành thấp và tính năng tương ứng mà nó mang lại, bạn có thể tham khảo để lựa chọn nên mua một SDR phù hợp với bạn cho việc nghiên cứu sóng vô tuyến.

Nội dung video cũng có các mô tả ngắn về các SDR như Airspy, KerberosSDR, PlutoSDR, LimeSDR Mini, HackRF, SDRplay RSPduo và nhiều dòng thương mại của RTL-SDR. Ngoài ra, Corrosive cũng thảo luận về tính tương thích của phần mềm với mỗi SDR khác nhau.