Tài liệu Inside Radio: An attack and defense Guide được chủ biên bởi nhóm nghiên cứu bảo mật UnicornTeam tại 360 Technology, các nội dung đề cập trong sách bao gồm các lỗ hổng trong giao thức truyền tải vô tuyến và các bài mô phỏng, phương pháp tiếp cận, khai thác các lỗ hổng này. Công cụ được sử dụng là các phần cứng SDR đa chức năng và phần mềm tương thích cho việc dịch ngược và phân tích tín hiệu vô tuyến.

Cuốn sách sẽ là một giới thiệu tuyệt vời cho bất cứ ai quan tâm đến các vấn đề bảo mật không dây ngày nay. Chúng bao gồm các chủ đề như RFID, Bluetooh, ZigBee, GSM, LTE và GPS. Liên quan đến SDR, cuốn sách đặc biệt đề cập đến các SDR như RTL-SDR, HackRF, bladeRF và LimeSDR và ​​vai trò của chúng trong nghiên cứu bảo mật không dây. Tài liệu là nguồn tham khảo và chỉ ra cách sử dụng các SDR đó trong các chương về các cuộc tấn công phát lại, rủi ro bảo mật ADS-B và bảo mật GSM.

Link

https://node1.t17lab.com/s/WF9RZReT8tRKjxo?path=%2FEbooks