hi all,

Trước đây ông admin cũ có viết một bài hướng dẫn cài đặt và nghe lén GSM dùng rtl-sdr. Tuy nhiên bài viết đó không còn đúng trên hệ điều hành Ubuntu 18 nữa. Nay mình viết lại để các bạn dễ thực hiện hơn. Có thể xem lại bài cũ như link dưới.

Tìm hiểu GSM sử dụng SDR giá thành thấp – Phần 1

Muốn nghe lén GSM cần quan tâm vài thứ:

  1. rtl-sdr là phần cứng và các dữ liệu thu được bằng phần mềm chỉ là các gói tin. không phải thu được là có thể nghe được liền hay đọc SMS được ngay như HTTP không mã hóa.
  2. nghe lén có nghĩa là sniff, chỉ có thể sniff packet, phần giải mã hay chuyển thành audio nghe được là phần xử lý gói tin hậu kỳ, mình sẽ không đề cập đến phần nghe lén này.

Ok, bắt đầu thôi!

Cài vài thứ như sau trên Ubuntu 18:

# sudo apt-get install gr-gsm
# wget http://git.osmocom.org/gr-gsm/plain/apps/grgsm_livemon.grc
# grcc -d . grgsm_livemon.grc
# sudo mv /usr/bin/grgsm_livemon /usr/bin/grgsm_livemon.old
# sudo cp grgsm_livemon.py /usr/bin/grgsm_livemon
# sudo chmod o+x /usr/bin/grgsm_livemon

Chỉ đơn giản thế thôi, không phức tạp như bài post cũ.

Sử dụng như sau:

Đối với các bài post cần quét trạm BTS, chúng ta dùng kalibrate-rtl hoặc kalibrate-hackrf, tuy nhiên bây giờ hãy quên nó đi, hãy dùng lệnh grgsm_scanner. Bên dưới tôi sẽ làm một lần 2 demo để mọi người xem cho đơn giản (Sniff GSM trên wireshark và Sniff IMSI dùng IMSI Catcher)

# pip install scapy
# git clone https://github.com/Oros42/IMSI-catcher.git & cd IMSI-catcher
# grgsm_scanner
# Mở shell mới và chạy lệnh sudo grgsm_livemon
# Mở shell mới và chạy lệnh sudo wireshark -k -f udp -Y gsmtap -i lo
# Mở shell mới và chạy lệnh sudo python simple_IMSI-catcher.py -s

Tóm lại trên Ubuntu 18 bạn đã có thể install mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều so với trên Ubuntu 16.

Máy ảo đã cài đặt sẵn các phần mềm trong bài viết: https://www2.t17lab.com/blog/may-ao-vmware-cai-dat-ubuntu-18-grgsm/

Mã được lưu trữ tại https://github.com/T17Lab/gsm_sms_extractor

Happy reading